STRÁŽNA SLUŽBA

Hľadáte spoľahlivý tím, ktorý zabezpečí priestor každého druhu a veľkosti? Sme experti na stráženie priemyselných areálov, výrobných hál a kancelárií.  Veľkú pozornosť venujeme personálnej  práci so zamestnancami, aby patrili k najlepším na trhu. Dôkladne ich vyberáme, školíme a ich výkony neustále monitorujeme.

V strážnom objekte si zanalyzujeme bezpečnostné riziká, vypracujeme bezpečnostné smernice a strážne pravidlá. O všetkom dianí v danom objekte neustále informujeme objednávateľa.

Všetci bezpečnostní pracovníci našej agentúry sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti SBS.

V rámci strážnej služby zabezpečujeme:

- Ochranu osôb a majetku
- Evidenciu príchodov a odchodov
- Vstupnú aj výstupnú kontrolu predmetov, vývozu materiálov
- Dennú aj nočnú hliadku v areáli objektu
- Protipožiarnu kontrolu
- Evidovanie a nahlasovanie porúch v stráženom objekte
- Poriadok pri  spoločenských podujatiach
- Ďalšie činnosti vyplývajúce zo zmluvy